Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych w sprawie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie sygn. akt IV K 568/23

ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE SYGN. AKT IV K 568/23 SLPS IVK -SR 568/23 (PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE SYGN. 3047- 2 Ds 1.2023)

 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IV Wydział Karny zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie tut. Sądu sygn. akt IV K 568/23 (Prokuratura Okręgowa w Szczecinie sygn. 3047- 2 Ds 1.2023), że posiedzenie wstępne w sprawie oskarżonej Grażyny Majda-Alksnin o popełnienie przestępstw, zaistniałych w Szczecinie w okresie od 06 października 2004 r. 23 listopada 2007 r., a polegających na zatajeniu prawdy co do realnych możliwości uzyskania wnioskowanej pożyczki oraz wykorzystując błędne przekonanie pokrzywdzonych co do rzeczywistych warunków zawieranej umowy, zasad funkcjonowania oraz terminu uzyskania środków finansowych i przyczyniając się do podjęcia decyzji o zawarciu umowy doprowadziła pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, odbędzie się dnia 30 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 do godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 61. Skład rozpoznający sprawę Sędzia Piotr Pałczak

 

POUCZENIE

 1. Podstawowe prawa pokrzywdzonego
 1. Pokrzywdzony po wniesieniu aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego złożyć oświadczenie, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 53 i 54 k.p.k.).
 2. Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy, ma prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku. Jeżeli wyrok został wydany przez sąd okręgowy – apelacja musi być sporządzona i podpisana przez adwokata (art. 446 k.p.k.).
 3. Pokrzywdzony może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części.
 4. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje (art. 51 § 2 k.p.k.).
 5. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, w szczególności ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje (art. 51 § 3 k.p.k.).
 6. Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu (art. 51 § 1 k.p.k.).
 7. Pokrzywdzony może w toku postępowania karnego ustanowić swojego pełnomocnika (art. 87 § 1 k.p.k.).
 8. Pokrzywdzony może złożyć do sądu wniosek o wyznaczenie mu pełnomocnika z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów związanych z pełnomocnictwem bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny (art. 87 § 1 i 88 § 1 k.p.k.).
 9. Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (art. 177 § 1a k.p.k.).
 10. Pokrzywdzonego, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu (art. 177 § 2 k.p.k.).
 11. Prokurator może złożyć wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Pokrzywdzony który jest obecny na posiedzeniu, może ustnie sprzeciwić się wnioskowi bądź, jeżeli nie stawi się na posiedzenie, przed rozpoczęciem posiedzenia wnieść sprzeciw na piśmie (art. 343 § 3 k.p.k.).
 12. W przypadku złożenia przez prokuratora wniosku, o którym mowa w pkt 10 postepowanie może zakończyć się bez przeprowadzenia rozprawy. Pokrzywdzony, który chce działać jako oskarżyciel posiłkowy powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 do czasu wydania wyroku na posiedzeniu (art. 343 § 5 k.p.k.).
 13. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Pokrzywdzony, który jest obecny na rozprawie, może sprzeciwić się wnioskowi (art. 387 § 2 k.p.k.).
 14. Pokrzywdzonemu przysługuje sprzeciw od wyroku nakazowego. Sprzeciw wnosi się na piśmie w terminie zawitym 7 dni od doręczenia odpisu wyroku. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Warunkiem wniesienia sprzeciwu przez pokrzywdzonego jest złożenie w terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku, nie później niż jednocześnie ze sprzeciwem oświadczenia, że pokrzywdzony będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 505 i 506 k.p.k.).
 15. Dopuszczalne jest badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, na wniosek strony, jeżeli w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących strony oraz charakteru sprawy. Wniosek w tym przedmiocie może być złożony wobec sędziego wyznaczonego do składu sądu rozpoznającego sprawę. Wniosek może złożyć strona postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o składzie rozpoznającym sprawę. Po upływie terminu prawo do wniesienia wniosku wygasa. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie wraz z dowodami na ich poparcie. Wniosek niespełniający wskazanych wymagań podlega odrzuceniu bez wezwania do usunięcia braków formalnych. Odrzuceniu podlega również wniosek złożony po upływie terminu albo z innych przyczyn niedopuszczalny. Uwzględniając wniosek sąd wyłącza sędziego od rozpoznania sprawy

 1. Podstawowe obowiązki pokrzywdzonego:
 1. Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie (art. 177 § 1 k.p.k.). Na pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 złotych, a ponadto zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 285 § 1 i 2 k.p.k.).
 2. Jeżeli pisma przesłanego za pośrednictwem operatora nie można doręczyć adresatowi bądź dorosłemu domownikowi z powodu ich nieobecności pozostawia się je w najbliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego. O pozostawieniu pisma doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się za doręczone (art. 133 § 1 i 2 k.p.k.).
 3. Pokrzywdzony nie przebywający w kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone. (art. 138 k.p.k.).
 4. Jeżeli pokrzywdzony, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub pobytu pod wskazanym przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone (art. 139 § 1 k.p.k.).

 

Pouczenie

Dopuszczalne jest badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, na wniosek strony, jeżeli w okolicznościach danej sprawy może to doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy z uwzględnieniem okoliczności dotyczących strony oraz charakteru sprawy. Wniosek w tym przedmiocie może być złożony wobec sędziego wyznaczonego do składu sądu rozpoznającego sprawę. Wniosek może złożyć strona postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o składzie rozpoznającym sprawę. Po upływie terminu prawo do wniesienia wniosku wygasa. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie wraz z dowodami na ich poparcie. Wniosek niespełniający wskazanych wymagań podlega odrzuceniu bez wezwania do usunięcia braków formalnych. Odrzuceniu podlega również wniosek złożony po upływie terminu albo z innych przyczyn niedopuszczalny. Uwzględniając wniosek sąd wyłącza sędziego od rozpoznania sprawy.

 

 

 

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych w sprawie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie sygn. akt IV K 568/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-11-06 13:26:38
Publikacja w dniu:
2023-11-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-11-03 13:03:18
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-11-03 12:58:34
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-11-03 12:09:47
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-11-03 12:09:47
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-11-03 12:00:23
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj