Regulamin czytelni akt w budynku przy ul. Kaszubskiej 42

1.

1) Czytelnia jest miejscem przeglądania akt dla osób uprawnionych. 

2) Czytelnią kieruje pracownik, który podlega Kierownikowi Biura Obsługi Interesantów odpowiednio Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum.

2.

1) Czytelnie udostępniają akta do wglądu w godz. od 8.00 do 14.45, natomiast w poniedziałki od godz. 8.00 do 17.15 pod warunkiem zamówienia ich przynajmniej dzień roboczy wcześniej lub w dany  poniedziałek do godz. 13.00 o ile udostępnienie akt jest możliwe, mając na uwadze czynności procesowe.

2) Ostatni interesant może wejść do czytelni najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem.

3) W poniedziałki po godzinie 15.00 możliwe jest zapoznawanie się tylko z aktami wcześniej zamówionymi.

3.

Czytelnie są miejscami monitorowanymi.

4.

1) Czytelnia Sądu Okręgowego w Szczecinie udostępnia akta spraw sądowych toczących się w budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42.

2) Czytelnia Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie udostępnia akta spraw sądowych toczących się w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej oraz ul. Narutowicza (wskazanymi w § 2 ust. 1 pkt 2).

3) Czytelnie udostępniają akta osobom zgłaszającym się osobiście: 
a. bez wcześniejszego zamówienia akt, przy czym czas oczekiwania na akta, o ile możliwe jest ich udostępnienie wynosi ok. 40 min.
b. po wcześniejszym zamówieniu akt telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony dzień i godzinę.

4) Interesanci mogą zamawiać akta:
a. telefonicznie 
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej

5) Akta spraw, których udostępnienie nie jest możliwe w danej chwili, mogą być udostępnione w terminie ustalonym przez pracownika czytelni w porozumieniu z kierownikiem właściwego wydziału.

6) Akta udostępnianie są upoważnionej osobie po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub innego dowodu ze zdjęciem, umożliwiającego potwierdzenie tożsamości.

5.

Możliwe jest zamówienie do zapoznania się więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Osoba zapoznająca się z aktami może jednak jednorazowo otrzymać jedne akta jednego wydziału. Kolejne akta otrzyma dopiero po zwrocie akt przeglądanych wcześniej.

6.

Zamawiający obowiązany jest podać sygnaturę akt, a w przypadku sprawy powyżej 4 tomów, także numeru tomu/numerów tomów.

7.

1) Zamówienia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać przynajmniej na dobę przed planowanym przybyciem do BOI lub do godziny 9.00 danego dnia i wtedy udostępnienie akt możliwe jest najwcześniej po godz. 11.00.

2) Przy zamówieniu akt realizowanym telefonicznie interesant zobowiązany jest pozostawić numer kontaktowy.

3) Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4) Nie ma możliwości potwierdzania dostępności akt sms’em.

8.

1) Interesanci czytający akta zobowiązani są do: 
a. zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym,
b. niekorzystania z telefonów komórkowych, 
c. niespożywania posiłków i napojów,
d. pozostawienia okryć wierzchnich w szatni,
e. poszanowania akt, nieniszczenia ich, w szczególności zabrania się wyrywania stron z akt,
f. niewynoszenia akt poza czytelnię,
g. niedokonywania jakichkolwiek innych czynności w stosunku do akt, 
w szczególności: zabrania się czynienia w aktach notatek, adnotacji, podkreśleń, zakreśleń. 

2) Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje przerwanie zapoznawania się z aktami, odebranie ich, a w szczególnych przypadkach wezwanie funkcjonariuszy policji.

3) W czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu tylko za zgodą pracownika czytelni.

9.

Czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępnienia tych materiałów regulują odrębne przepisy.

10.

1) Korzystanie z urządzeń służących do utrwalania obrazu w celu sporządzenia kopii akt sprawy przez osoby zapoznające się z aktami możliwe jest wyłącznie po złożeniu wniosku w tym zakresie i uzyskaniu zgody przewodniczącego właściwego wydziału. 

2) Czytelnia przyjmuje wnioski o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt znajdujących się w czytelni, które, po uzyskaniu zgody przewodniczącego właściwego wydziału i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty przygotowuje właściwy wydział.

3) Przygotowane kopie dokumentów z akt wydawane są przez osoby udzielające informacji.

 Dokumenty do pobrania:

Rejestr zmian dla: Regulamin czytelni akt w budynku przy ul. Kaszubskiej 42

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-18 12:15:04
Publikacja w dniu:
2023-01-18
Zmiany:
Podejrzyj