Informacja dotycząca publikacji spraw czynnych prowadzonych w XII Wydziale Gospodarczym w Portalu Informacyjnym

W związku z zarządzeniem z  dnia 17 stycznia 2023, nr 4/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin -  Centrum w Szczecinie roku w przedmiocie zmiany zarządzenia z dnia 20  września  2019 roku nr 41/19 w sprawie udostępnienia danych za pośrednictwem Portalu  Informacyjnego Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w  Szczecinie, określenia typów  spraw wraz  ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu  wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym zmienionego zarządzeniem  z dnia  16  listopada 2021  roku, nr 88/21 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich dokonywanie doręczeń adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pism sądowych we wszystkich  sprawach czynnych prowadzonych w XII Wydziale Gospodarczym i  zakończonych  w 2022  roku odbywa się w poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym (Portal Informacyjny).

Nie dotyczy to pism:

  • które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu,
  • co do których zarządzeniem Przewodniczącego odstąpiono od  doręczenia  pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu  na charakter pisma. 

(podstawa  prawa art. 15zzs(9) ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca publikacji spraw czynnych prowadzonych w XII Wydziale Gospodarczym w Portalu Informacyjnym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-27 15:20:46
Publikacja w dniu:
2023-01-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-01-27 15:17:01
Publikacja w dniu:
2023-01-27
Zmiany:
Podejrzyj