Regulamin bezpieczeństwa i porządku

REGULAMIN
bezpieczeństwa i porządku w obiektach Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

§1

Osoby wchodzące na teren obiektów sądowych Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (dalej: obiektach sądowych) zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy Policji Sądowej (tam gdzie funkcjonują) lub przez służby ochrony obiektu. Kontrola polegać będzie na przejściu przez bramkę elektromagnetyczną (detektor) służącą do wykrywania metali lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

§2

 1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca na terenie obiektu sądowego posiadająca wezwanie sądowe jest pod wpływem alkoholu łub innego środka odurzającego, funkcjonariusze Policji Sądowej lub służby ochrony obiektu zobowiązani są do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.
 2. W przypadku stwierdzenia, że osoba wezwana do sądu jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, funkcjonariusze Policji Sądowej lub   służba ochrony obiektu zobowiązani są przekazać informacje o zaistniałym fakcie do właściwego wydziału, a o dalszych czynnościach podjętych wobec tej osoby decyduje przewodniczący wydziału.
 3. Osoby wchodzące do obiektu sądowego niewezwane przez Sąd  i podejrzane, że są pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego mają zakaz wstępu, a w przypadku zakwestionowania tej oceny, przeprowadza się stosowne badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

§3

 1. Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące do obiektu sądowego, podlegają kontroli przez funkcjonariuszy Policji Sądowej lub przez służby ochrony obiektu, przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlenia bagażu.
 2.  W przypadku jego braku, kontrola bagażu winna być przeprowadzona wizualnie lub przy użyciu innych dostępnych środków.

§4

Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 1-3 zwolnieni są sędziowie, pracownicy: resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służby ochrony państwa, prokuratorzy, ławnicy, adwokaci, radcy prawni, korzystający z wejść służbowych po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.

§5

Bagaż osób wchodzących wymienionych w § 4 nie podlega kontroli, chyba, że zachodzi podejrzenie wnoszenia przedmiotów, narzędzi i materiałów uznanych za niebezpieczne.

§6

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Sądu broni i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego /nie dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowy materiałów wybuchowych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków, alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny funkcjonariuszy Policji Sądowej lub służby ochrony, mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie.
 2. Osoby posiadające przedmioty określone w § 6 ust. 1 nie będą wpuszczone do budynku Sądu, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie do depozytu, na czas pobytu osoby w Sądzie, środków przymusu bezpośredniego oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny funkcjonariuszy Policji Sądowej lub służby ochrony, mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie.
 3. Zakaz określony w § 6 ust. 1 nie dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych łub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych

§7

Zakaz wnoszenia broni i amunicji nie dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych łub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych w obiektach sądowych.

§8

 1. Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzą na teren obiektów sądowych w godzinach urzędowania Sądu wejściem dla interesantów po okazaniu „legitymacji prasowej” i poddaniu się kontroli określonej w § 1-3. Po godzinach urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych możliwe jest po uzgodnieniu z Prezesem Sądu.
 2. Obecność przedstawicieli mediów na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, możliwa jest tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.

§9

 1. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez funkcjonariuszy Policji Sądowej lub służby ochrony obiektu, kiedy wskazują na to względy bezpieczeństwa.
 2. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu zastrzega sobie prawo wprowadzenia systemu przepustek.

§10

W szczególnych przypadkach wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości wyznaczone strefy bezpieczeństwa, w których mogą poruszać się tylko: funkcjonariusze Policji Sądowej lub służby ochrony obiektu oraz funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.

§11

 1. Osoby zatrudnione w firmach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie obiektów sądowych, winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w identyfikatory, umieszczone w widocznym miejscu, zawierające dane umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego.
 2. Wyżej wymienieni winni być również umieszczeni na wykazach, które firma ma obowiązek dostarczyć Oddziałowi Gospodarczemu Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie przed rozpoczęciem prac.

§12

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektów sądowych, jedynie po otrzymaniu stosownego zezwolenia Prezesa Sądu.

§13

Zabrania się fotografowania, szkicowania i filmowania miejsc objętych zakazem (odpowiednio oznakowanych) bez uzyskania pisemnej zgody wydanej przez Prezesa właściwego Sądu.

 1. dziedzińców i parkingów wewnętrznych;
 2. stref kontroli osób wchodzących do obiektów (zakaz fotografowania nie obejmuje tablic informacyjnych umieszczonych w tej strefie);
 3. stref specjalnych wraz z korytarzem, w którym są usytuowane;
 4. pomieszczeń będących w dyspozycji Policji, w tym przeznaczonych dla podsądnych;
 5. pomieszczeń archiwów sądowych;
 6. sal rozpraw „o podwyższonym stopniu ryzyka” wraz z wyznaczonym obszarem przylegającym/zakaz nie dotyczy przebiegu rozprawy, po uzyskaniu zgody Sądu/.

§14

Za właściwe oznaczenie miejsc objętych zakazem fotografowania, szkicowania i filmowania odpowiedzialny jest Kierownik Oddziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.

§15

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie obiektów sądowych.

§16

Zabrania się prowadzenia w obiektach sądowych działalności handlowej (w tym akwizycji) bez pisemnej zgody Prezesa Sądu.

§17

Osoby przebywające (jak i osoby wchodzące) na terenie obiektów sądowych zobowiązane są do zachowania należytej powagi (w tym odpowiedniego stroju), spokoju, ciszy i porządku obowiązującego w sądzie.

§18

Osoby wezwane uczestniczące w rozprawach zobowiązane są do pozostawienia okryć wierzchnich i bagażu w szatni (poza niezbędnym bagażem podręcznym).

§19

Na polecenie przewodniczącego składu orzekającego osoby wezwane uczestniczące w rozprawach zobowiązane są do pozostawienia w depozycie wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk /w tym telefony komórkowe/.

§20

Zabrania się używania w obiektach sądowych, poza wyznaczonymi miejscami, papierosów elektronicznych (tzw. e-papierosów).

§21

celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach sądowych oraz zachowania powagi sądu zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących /przewodników/, z których korzystają osoby niewidome.

§22

W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu funkcjonariusze Policji oraz służba ochrony obiektu mają prawo, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować niezbędne środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń.

§23

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania jednocześnie z tym dniem tracą moc wcześniej wydane zarządzenia w przedmiotowej sprawie.

PREZES
Sądu Rejonowego
Robert Bury

Rejestr zmian dla: Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-03 11:46:03
Publikacja w dniu:
2022-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-03 11:20:40
Publikacja w dniu:
2022-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-03 11:20:32
Publikacja w dniu:
2022-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-03 10:50:58
Publikacja w dniu:
2022-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-20
Publikacja w dniu:
2018-03-20
Opis zmiany:
b/d