Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Niespełnione wymagania: dokumenty archiwalne opublikowane na stronie nie są dostępne, część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany PDF) i część udostępnionej treści (pliki pdf, doc, docx) która nie została przystosowana do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Powody braku spełniania wymagań: poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności i część dokumentów została wytworzone na drukach podmiotów zewnętrznych, które nie spełniają wymogów ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/download/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego-2021-1617191395.pdf

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-09.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Nowak, webadmin@szczecin-centrum.sr.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 485 53 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Do budynku prowadzi wejście od ul. Kaszubskiej. Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się w bocznym wejściu do budynku od strony ul. Limanowskiego. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępne są poziomy od -1 do 1. Biuro Obsługi Interesanta, Biro Podawcze, Kasa i Czytelnia znajdują się na poziomie -1.W budynku jest winda, która znajduje się obok Punktu informacyjnego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w łączniku na poziomie 0. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ul. Kaszubska jest ulicą jednokierunkową na całej długości, a przed budynkiem obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach informacyjnych. Tablica informująca o układzie pomieszczeń wraz z legendą w alfabecie Braille’a znajduje się na spoczniku po prawej stronie za drzwiami wejściowymi. W Biurze Obsługi Interesantów można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online oraz znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu i jest bezpłatna.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Limanowskiego 1, 70-227 Szczecin
Do budynku prowadzi wejście od ul. Limanowskiego. Wejście znajduje się na niskim parterze. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie 1 i 2. W budynku jest winda. Brak miejsc wyznaczonych bezpośrednio przed budynkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe – na rogu ul. Limanowskiego i 3 Maja. Ulica Limanowskiego jest ulicą jednokierunkową i na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokim parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Tablica informująca o układzie pomieszczeń wraz z legendą w alfabecie Braille’a znajduje się naprzeciwko punktu informacyjnego, po prawej stronie za drzwiami wejściowymi. W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Narutowicza 19, 70-227 Szczecin
Do budynku prowadzi wejście od ul Narutowicza. Wejście znajduje się na niskim parterze. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody. Budynek wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy, natomiast brak windy. Punkt informacyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – na ul. Kaszubskiej lub na ul. Potulickiej. Od skrzyżowania z ul. Potulicką do skrzyżowania z ul. 3 Maja, na całej długości obowiązuje znak B-36 – „zakaz zatrzymywania się”. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach informacyjnych oraz pętla indukcyjna. Tablica informująca o układzie pomieszczeń wraz z legendą w alfabecie Braille’a znajduje się na podeście po lewej stronie za drzwiami wejściowymi.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
Do wejścia prowadzą schody. Podjazd dla wózków znajduje się po prawej stronie o głównego wejścia. Czytelnia akt znajduje się na IV piętrze. W budynku jest winda. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się naprzeciwko budynku mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 20, 22 lub ul. Wyszyńskiego 32, 34. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia na tablicach informacyjnych lub w druku powiększonym. Pętla indukcyjna znajduje się na IV piętrze.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-09 13:30:45
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-09 13:23:20
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-09 13:09:27
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-09 13:07:43
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-12-09 12:50:45
Publikacja w dniu:
2022-12-09
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-05 10:50:54
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-10-05 10:45:57
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 11:00:35
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 10:50:00
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 10:48:08
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-22 07:46:46
Publikacja w dniu:
2022-08-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:23:29
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:15:32
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-08-19 14:12:35
Publikacja w dniu:
2022-08-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-02-04 15:12:41
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:52:01
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:45:40
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:38:41
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:28:24
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin-Centrum
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-17 15:24:03
Publikacja w dniu:
2021-05-17
Zmiany:
Podejrzyj